Điểm nóng trang trí

Russia’s top legislator visits Việt Nam